ecs.edu.plsitemap

Oskarżyciel Publiczny

Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej / Gminnej, którzy
w macierzystych jednostkach pełnią rolę Oskarżyciela Publicznego

 

 

Cel szkolenia

 

Przygotowanie funkcjonariuszy straży gminnych/miejskich do sprawowania nadzoru nad
czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia oraz wypełniania przez nich obowiązków  oskarżyciela publicznego jak też ma być adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych danej jednostki straży gminnej/miejskiej.
Zaznaczyć należy, że celem szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego jest każdorazowe dostosowanie jego zakresu do potrzeb określonej grupy słuchaczy w nim uczestniczących, zgodnie z wymogami zawartymi w określonych przepisach dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego przez funkcjonariuszy straży gminnych/miejskich.

 

 

 

Metody

 

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w dyskusje, odgrywanie ról, case study, testy i ćwiczenia w grupach lub parach.

 

 

 

Czas trwania szkolenia
Szkolenie dwudniowe.

 

 

 

Program

 

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie przygotowany do realizacji zadań w zakresie następujących obszarów tematycznych:
• dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny materiałów zgromadzonych
w toku czynności wyjaśniających,
• wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem
rejonowym/grodzkim,
• sporządzanie środka zaskarżenia.
Zakres merytoryczny:
CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE:
1.1. Dopuszczalność postępowania w sprawach o wykroczenie.
1.2. Zasady dokumentowania czynności wyjaśniających.

1.3. Sposoby zakończenia czynności wyjaśniających.
1.4. Obowiązki oskarżyciela publicznego związane z zakończeniem czynności wyjaśniających.
1.5. Ocena pod względem merytorycznym i formalnym materiałów z czynności wyjaśniających.
1.6. Dokonanie kwalifikacji prawnej czynu oraz sporządzania konkluzji zamieszczonej we wniosku
o ukaranie.
OSKARŻYCIEL PUBLICZNY JAKO STRONA PROCESOWA:
2.1. Organy uprawnione do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego.
2.2. Obowiązki procesowe oskarżyciela publicznego.
2.3. Obowiązki służbowe oskarżyciela publicznego.
2.4. Uprawnienia oskarżyciela publicznego jako strony procesowej.
2.5. Przypadki wyłączenia oskarżyciela publicznego i sędziego od udziału
w postępowaniu.
2.6.Przygotowanie się oskarżyciela publicznego do udziału w sprawie.
UDZIAŁ OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM:
3.1. Odczytanie wniosku o ukaranie.
3.2. Oskarżyciel publiczny w postępowaniu dowodowym:
· formułowanie pytań,
· zakazy dowodowe,
· wnioski dowodowe,
· ustosunkowanie się do wniosków stron.
3.3.Rola oskarżyciela publicznego w postępowaniu przyśpieszonym.
3.4. Przemówienie końcowe:
· funkcje, układ treść,
· zasady wymiaru kar i środków karnych,
· okoliczności łagodzące i obciążające.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FAZ ROZPRAWY PRZED SĄDEM:
4.1. Charakterystyka środków odwoławczych:
· apelacji,
· zażalenia.
4.2. Sprzeciw od wyroku nakazowego.
4.3. Terminy wnoszenia środków zaskarżenia.
4.4. Wymogi formalne dotyczące sporządzania środków zaskarżenia.
4.5. Sporządzanie apelacji, zażalenia, sprzeciwu.
4.6. Omówienie sporządzonej dokumentacji.

 

 

 

 

Cena szkolenia: 490 zł.

 

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe.

 

Termin szkolenia: 27-28 wrzesień 2012

 

Terminy Szkoleń:

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Skarżysko Kamienna ul. Spółdzielcza 34 a

po utworzeniu się grupy

Legionowo ul. Piłsudskiego 31 a

po utworzeniu się grupy

Skarżysko Kamienna ul. Spółdzielcza 34 a

po utworzeniu się grupy

Legionowo ul. Piłsudskiego 31 a

po utworzeniu się grupy

Skarżysko Kamienna ul. Spółdzielcza 34 a

po utworzeniu się grupy

Legionowo ul. Piłsudskiego 31 a

po utworzeniu się grupy

Skarżysko Kamienna ul. Spółdzielcza 34 a

po utworzeniu się grupy

Legionowo ul. Piłsudskiego 31 a

po utworzeniu się grupy

Skarżysko Kamienna ul. Spółdzielcza 34 a

po utworzeniu się grupy

Legionowo ul. Piłsudskiego 31 a

po utworzeniu się grupy

 

Telefon/Fax: 41 254 65 10
Telefon Kom: 728 525 509