20 września 2016

Kwalifikowany pracownik ochrony

Pracownik ochrony
Cena szkolenia:  1200 zł brutto / osoba
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie osób i mienia, informujemy, że:

 

·  każda osoba, która w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego zostanie z urzędu wpisana na listę kwalifikowanych pracowników, odpowiednio: ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego;

·  wpis na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego następuje z urzędu (nie ma potrzeby składania wniosku o wpisanie na wymienione listy);

·  za wpis dokonywany z urzędu nie pobiera się opłat;

·  każda osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego otrzyma zaświadczenie o wpisie na wymienione listy;

·  zaświadczenia dla pracowników ochrony będą przesłane – po dniu 20 lutego 2014 roku – do komend powiatowych/ miejskich Policji, skąd każdy zainteresowany może je odebrać osobiście;

·  zaświadczenia dla osób zatrudnionych w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych będą doręczane również za pośrednictwem pracodawców;

·  zaświadczenia o wpisie na listy kwalifikowanych pracowników ochrony można również odbierać osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji po dniu 15 lutego 2014 roku;

· posiadane w dniu 31 grudnia 2013 roku licencje pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego zachowują ważność do dnia 31 marca 2014 roku


Kurs kwalifikacyjny ochrony osób i mienia

Od dnia 1 stycznia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie mienia. Dotychczasowe licencje zostają zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Procedury związane z uzyskaniem wpisu są zbliżone dotychczasowych związanych z licencjami. Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji /poza dopuszczeniem do broni/, są obowiązkowe kursy i badania lekarskie.

Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń  zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zwanym przez nas:

Kurs kwalifikacyjny ochrony osób i mienia.

Kurs w wymiarze 245 godzin realizowanych w formie zajęć stacjonarnych i praktycznych obejmuje:

Blok ogólnoprawny obejmujący zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia obejmujący:
– Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
– Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
– Wybrane zagadnienia psychologii
– Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
– Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
– Zakres pojęcia ochrona mienia.
– Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:
– Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:
Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
– Budowa i zasady działania broni palnej
– Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
– Techniki posługiwania się bronią palną
Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Cena szkolenia:

1600 zł brutto / osoba

( do ceny kursu doliczyć należy opłatę 17 zł za wpis na listę pracowników ochrony i nic więcej !!! )

Terminy szkoleń:

Województwo

Miasto

Termin szkolenia

Mazowieckie

Legionowo

Po zebraniu grupy 10 osób

(o terminie poinformujemy na 7 dni przed szkoleniem)

Świętokrzyskie

Skarżysko Kamienna

Po zebraniu grupy 10 osób

(o terminie poinformujemy na 7 dni przed szkoleniem)

 

Telefon/Fax: 41 254 65 10
Telefon Kom: 728 525 509

Zgłoszenie na szkolenie:

*
*
*
*
*
*

 


 

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1628)

 

Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej


Wniosek do pobrania

 

Do wniosku dołącza się:

 

  1.  świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię;
  2. oświadczenie wnioskodawcy:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  •  o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa

 

Oświadczenie do pobrania

 

  1. orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) – oryginał;
  2.  orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) – oryginał;
  3.  dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię;
  4. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)).
  5. opłatę skarbową tytułem: „wydanie zaświadczenia kwalifikowanemu pracownikowi ochrony fizycznej”, w wysokości 17 zł wpłaconą na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 .

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uzyskaniem wpisu na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, poradą służyć będą Państwu pracownicy Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia I Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

1.      (22) 60-358-84

2.      (22) 60-358-78

3.      (22) 60-358-71

4.      (22) 60-358-75

5.      (22) 60-367-26

Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz