20 września 2016

Oskarżyciel Publiczny

Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej / Gminnej, którzy
w macierzystych jednostkach pełnią rolę Oskarżyciela Publicznego

 

Cel szkolenia

Przygotowanie funkcjonariuszy straży gminnych/miejskich do sprawowania nadzoru nad
czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia oraz wypełniania przez nich obowiązków  oskarżyciela publicznego jak też ma być adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych danej jednostki straży gminnej/miejskiej.
Zaznaczyć należy, że celem szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego jest każdorazowe dostosowanie jego zakresu do potrzeb określonej grupy słuchaczy w nim uczestniczących, zgodnie z wymogami zawartymi w określonych przepisach dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego przez funkcjonariuszy straży gminnych/miejskich.

Metody

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w dyskusje, odgrywanie ról, case study, testy i ćwiczenia w grupach lub parach.

 

Czas trwania szkolenia
Szkolenie dwudniowe.

Program

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie przygotowany do realizacji zadań w zakresie następujących obszarów tematycznych:
• dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny materiałów zgromadzonych
w toku czynności wyjaśniających,
• wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem
rejonowym/grodzkim,
• sporządzanie środka zaskarżenia.
Zakres merytoryczny:
CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE:
1.1. Dopuszczalność postępowania w sprawach o wykroczenie.
1.2. Zasady dokumentowania czynności wyjaśniających.

1.3. Sposoby zakończenia czynności wyjaśniających.
1.4. Obowiązki oskarżyciela publicznego związane z zakończeniem czynności wyjaśniających.
1.5. Ocena pod względem merytorycznym i formalnym materiałów z czynności wyjaśniających.
1.6. Dokonanie kwalifikacji prawnej czynu oraz sporządzania konkluzji zamieszczonej we wniosku
o ukaranie.
OSKARŻYCIEL PUBLICZNY JAKO STRONA PROCESOWA:
2.1. Organy uprawnione do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego.
2.2. Obowiązki procesowe oskarżyciela publicznego.
2.3. Obowiązki służbowe oskarżyciela publicznego.
2.4. Uprawnienia oskarżyciela publicznego jako strony procesowej.
2.5. Przypadki wyłączenia oskarżyciela publicznego i sędziego od udziału
w postępowaniu.
2.6.Przygotowanie się oskarżyciela publicznego do udziału w sprawie.
UDZIAŁ OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM:
3.1. Odczytanie wniosku o ukaranie.
3.2. Oskarżyciel publiczny w postępowaniu dowodowym:
· formułowanie pytań,
· zakazy dowodowe,
· wnioski dowodowe,
· ustosunkowanie się do wniosków stron.
3.3.Rola oskarżyciela publicznego w postępowaniu przyśpieszonym.
3.4. Przemówienie końcowe:
· funkcje, układ treść,
· zasady wymiaru kar i środków karnych,
· okoliczności łagodzące i obciążające.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FAZ ROZPRAWY PRZED SĄDEM:
4.1. Charakterystyka środków odwoławczych:
· apelacji,
· zażalenia.
4.2. Sprzeciw od wyroku nakazowego.
4.3. Terminy wnoszenia środków zaskarżenia.
4.4. Wymogi formalne dotyczące sporządzania środków zaskarżenia.
4.5. Sporządzanie apelacji, zażalenia, sprzeciwu.
4.6. Omówienie sporządzonej dokumentacji.

 

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe.

 

Terminy szkoleń:
Województwo Miasto Termin szkolenia
Mazowieckie Legionowo Po zebraniu grupy 15 osób
(o terminie poinformujemy na 7 dni przed szkoleniem)
Świętokrzyskie Skarżysko Kamienna Po zebraniu grupy 15 osób
(o terminie poinformujemy na 7 dni przed szkoleniem)

 

Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz