20 września 2016

Wybrane zagadnienia z ruchu drogowego

Celem szkolenia jest przygotowanie funkcjonariuszy straży gminnych/miejskich do wykonywania codziennych
obowiązków związanych z respektowaniem przepisów PRD oraz do prawidłowej interpretacji tych przepisów.

Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia które mogą być modyfikowane i dostosowane do Państwa sugestii.

 

I. Wybrane zagadnienia z ruchu drogowego

Zagadnienia:

1) podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego,

2) definicje podstawowych pojęć,

3) ogólne zasady ruchu drogowego,

4) przepisy:

– o ruchu pieszych,

– o ruchu pojazdów,

– o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych,

– o ruchu zwierząt,

– dot. zatrzymywania i postoju,

– porządkowe,

– dot. używania świateł zewnętrznych,

5) warunki używania pojazdów w ruchu drogowym,

6) znaki i sygnały drogowe

– znaki drogowe pionowe,

– znaki drogowe poziome,

– sygnały świetlne,

– sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli.

 

II. Wykroczenia i przestępstwa drogowe

Zagadnienia:

1) istota wykroczeń i przestępstw w komunikacji,

2) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – art.84-98k.w.,

3) wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie i utrzymaniu dróg – art.99-103 k.w.,

4) postępowanie strażników w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ruchu drogowego – punkty karne,

5) kolizja a wypadek drogowy – czynniki decydujące o kwalifikacji prawnej czynu.

 

III. Kontrola drogowa

Zagadnienia:

1) podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego,

2) podstawowe zasady postępowania podczas czynności kontrolnych:

– bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego,

– zachowanie wobec osób kontrolowanych,

– podchodzenie do zatrzymywanego pojazdu,

– sposób podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów,

– obsługa urządzeń samoczynnie rejestrujących wykroczenie.

 

IV. Usuwanie pojazdów oraz blokowanie kół

Zagadnienia:

1) podstawy prawne usuwania pojazdów oraz blokowania ich kół,

 

2) przypadki uzasadniające usunięcie pojazdów,

3) przypadki uzasadniające założenie blokady koła,

4) tryb postępowania w związku z usunięciem pojazdu,

5) zlecenie usunięcia pojazdu,

6) zakładanie blokady,

7) dokumentowanie czynności.

 

V. Uprzywilejowanie w ruchu drogowym

Zagadnienia:

1) podstawy prawne – rozporządzenie MSWiA z dnia 6 marca 1998r., w sprawie trybu i zasad uznawania straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane (Dz. U. Nr 34, poz. 192),

2) wymagania formalne stawiane kierującemu pojazdem uprzywilejowanym,

3) przypadki korzystania z uprzywilejowania,

4) prawa i obowiązki kierującego pojazdem uprzywilejowanym.

 

VI. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego do czasu oględzin

Zagadnienia:

1) postępowanie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu drogowym,

2) podstawowe czynności na miejscu kolizji drogowej do czasu przybycia Policji,

3) podstawowe czynności na miejscu wypadku drogowego do czasu przybycia Policji,

4) dokumentowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego.

 

VII. Zasady zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym

Zagadnienia:

1) zasady zabezpieczania miejsca prowadzenia robót,

2) wymagane zezwolenia, tryb ich uzyskiwania oraz osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie robót.

 

  1. Przepisy obowiązujące na drogach wewnętrznych

 

Po zajęciach teoretycznych wykładowca udaje się z grupą słuchaczy na część praktyczną z wykorzystaniem pojazdu, wskazując sposoby zatrzymywania do kontroli z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz ćwiczy z uczestnikami sposób przeprowadzania kontroli.
Terminy szkoleń do uzgodnienia.

 

Cena szkolenia: do uzgodnienia w zależności od ilości uczestników szkolenia

Więcej informacji pod numerami telefonu:
Telefon/fax: 41 254 65 10
Telefon komórkowy: 728 525 509, 533 272 127

Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz